Lyubov Popova- Painterly Architectonics,1918. 

Lyubov Popova- Painterly Architectonics,1918.